Плащане с карта

Безплатна доставка

Връщане в рамките на 30 дни

Влезте с Вашия Facebook профил, а ние ще запазим данните Ви за бъдещи поръчки.

Общи условия

Общи условия на онлайн магазин BOBOZANDER.com

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Нимфенбург“ EООД,  с ЕИК 204847443  с адрес на регистрация гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 107, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия BOBOZANDER.com, наричана по-долу „BOBOZANDER.com ” и доставчиците на стоки в нея.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Нимфенбург“ EООД
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 107
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 107
4. Данни за кореспонденция: България, гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 107,
 office@bobozander.com,  телефон 082 599 800

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. BOBOZANDER.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет http://www.bobozander.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от доставчиците в платформата стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да сключват с доставчици договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от доставчиците в платформата BOBOZANDER.com;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата BOBOZANDER.com електронни средства за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от доставчиците в платформата BOBOZANDER.com;
6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с доставчиците в платформата BOBOZANDER.com чрез интерфейса на страницата на BOBOZANDER.com, достъпна в Интернет;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата BOBOZANDER.com в Интернет;
8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
Чл. 4. Доставчиците в платформата BOBOZANDER.com организират доставянето на стоките и гарантират правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с доставчиците в платформата BOBOZANDER.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://www.BOBOZANDER.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, доставчикът в платформата BOBOZANDER.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора със съответния доставчик в платформата BOBOZANDER.com.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата BOBOZANDER.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата BOBOZANDER.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата BOBOZANDER.com.
(4) Чрез платформата BOBOZANDER.com се избира лицето, което ще извърши доставката на заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени в платформата BOBOZANDER.com и съгласно настоящите общи условия.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BOBOZANDER.COM

Чл. 7. (1) За да използва BOBOZANDER.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да премине през процедурата за „Бърза поръчка“ от сайта на Доставчика, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Регистрация" или „Вход чрез facebook“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Счита се, че Ползвателят е запознат с тези общи условия и ги приема, ако е преминал през процедурата за „Бърза поръчка“.
(4) Доставчикът на платформата BOBOZANDER.com потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика в платформата BOBOZANDER.com възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата BOBOZANDER.com стоки.
Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата BOBOZANDER.com по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в платформата BOBOZANDER.com или вход чрез facebook и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в платформата BOBOZANDER.com.
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата BOBOZANDER.com чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата BOBOZANDER.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка на съответните доставчици в платформата BOBOZANDER.com, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(7) Потвърждение на поръчката;

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчиците в платформата BOBOZANDER.com и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Доставката на поръчаните от Ползвателите стоки се извършва от избрания чрез платформата BOBOZANDER.com доставчик на съответната стока, за което Ползвателят се уведомява в момента на доставката.
(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в BOBOZANDER.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.
Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от доставчиците в платформата BOBOZANDER.com са определени в профила на всяка стока в платформата BOBOZANDER.com.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата BOBOZANDER.com и избраните от него доставчици в профила на всяка стока в платформата BOBOZANDER.com.
(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата BOBOZANDER.com и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата BOBOZANDER.com.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата BOBOZANDER.com преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата BOBOZANDER.com или електронна поща.
Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата BOBOZANDER.com имат право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на доставчиците в платформата BOBOZANDER.com цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.
Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 30 дни, считано от датата на приемане на стоката от избраните чрез платформата BOBOZANDER.com доставчици чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com на адрес http://bobozander.com/terms и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на http://bobzander.com/terms и в Приложение № 2 към тези общи условия.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
(3) Когато доставчикът в платформата BOBOZANDER.com не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред съответния доставчик чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, доставчикът, към който е извършено плащането възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен във случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) При избран способ на плащане - при доставка, с преглед и тест, потребителят може да упражни право си на отказ непосредствено пред длъжностното лице от куриерската фирма. В този случай, следва незабавно да му предаде стоката и заплати транспортните разходи за връщането й на доставчика.
(7) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(8) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес http://bobozander.com/contacts в платформата BOBOZANDER.com и в Приложение № 1 към тези общи условия.
(9) Когато доставчикът в платформата BOBOZANDER.com не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com.
(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до съответния доставчик чрез сайта на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com.
(3) Ако Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. (1) Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен доставчик в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, доставчикът в платформата BOBOZANDER.com организира доставката и предаването на стоката от съответния доставчик или дистрибутор в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 19
. Доставчика в платформата BOBOZANDER.com не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.
Чл. 20
. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 21. (1) Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата BOBOZANDER.com има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com.
(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата BOBOZANDER.com има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com.
Чл. 22. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата BOBOZANDER.com има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: http://bobozander.com /customer/account/forgotpassword/

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата BOBOZANDER.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.
(2) Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата BOBOZANDER.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 24. Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com публикува тези общи условия на адрес http://bobozander.com/terms. заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 25. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата BOBOZANDER.com се прекратяват в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 26. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата BOBOZANDER.com се прекратяват в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата BOBOZANDER.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
Чл. 27. Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата BOBOZANDER.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 28. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата BOBOZANDER.com и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 29. Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 30. (1) Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com и избраните от него дистрибутори не носят отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на BOBOZANDER.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика в платформата BOBOZANDER.com.
(3) Доставчикът на платформата BOBOZANDER.com не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.
(4) Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата BOBOZANDER.com.
Чл. 31. (1) Доставчикът на платформата BOBOZANDER.com не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът на платформата BOBOZANDER.com не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 32. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 33. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата BOBOZANDER.com и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 34. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 35. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 36. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 17.10.2016 г.

 

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
 
 (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
  
– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.

 

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

I. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 30 дни.

II. Срокът за отказ е 30 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на BOBOZANDER.com и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт BOBOZANDER.com.Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 30 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на www.bobozander.com

Политика за GDPR

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование

"Нимфенбург" ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ

204847443

Седалище и адрес на управление

гр. Русе 7000, бул. „Цар Освободител“ № 107

Адрес за кореспонденция

гр. Русе 7000, бул. „Цар Освободител“ № 107

Телефон

082/599 800

E-mail

office@bobozander.com

Уебсайт

bobozander.com

 

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

 

Нимфенбург“ EООД(Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

 

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазина bobozander.combobozander.de; сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
 • За защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или друго физическо лице.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на използването на онлайн магазина bobozander.combobozander.deи сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
 • извършване на поръчки и закупуване на стоки;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационен бюлетин и рекламни съобщения при изразено от Вас желание;
 • осъществяване на комуникация и отговори на запитвания;
 • организиране на игри, томболи, кампании и други събития.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел изпълнение на законовите си задължения и защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка или договор с клиент – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на дружеството по изпълнение на сделката. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.
 • Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и получаване на бюлетини при изразено желание, както и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Изпълнението на договор за покупко-продажба от разстояние е възможно и без създаване на профил. Въз основа на извършената оценка на въздействието, се установи, че тази операция е допустима и предоставя достатъчно гаранции за правата на субектите.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) и рекламни съобщения (чрез кратко телефонно съобщение) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини по имейл до клиентите, които са заявили, че желаят да получават, и изпращане на рекламни съобщения (чрез кратко телефонно съобщение), които са заявили съгласие на място в магазините. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.
 • Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на право на отказ от сключен договор от разстояние или извършване на рекламация на закупена стока. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.
 • Отправяне на запитване чрез контактна форма - операцията има за цел установяване на контакт с физическото лице с цел заявка за доставка на продукт, който в момента не е в наличност. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.
 • Издаване на клиентска карта - целта на операцията е предоставяне на преференциални условия за някои продукти и идентифициране на потребителя като лоялен клиент и изпращане на бюлетин. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.

Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни за регистрация и създаване на профил (имена, е-mail, данни от социална мрежа)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин при изразено желание.
  • Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Данни за получаване на бюлетин и рекламни съобщения (чрез кратко телефонно съобщение) - (е-mail, телефонен номер)
  • Цел, за която се събират данните: 1) За изпращане на информационен бюлетин и 2) за изпращане на рекламни съобщения (чрез кратко телефонно съобщение).
  • Основание за обработка на личните Ви данни - Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин и рекламни съобщения (чрез кратко телефонно съобщение) се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Данни за извършване на доставка (имена, телефон, e-mail, адрес, платежна информация)
  • Цел, за която се събират данните: Сключване и изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба от разстояние и доставка на закупените стоки, включително при упражняване на право на връщане и замяна или отказ от закупена стока.
  • Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) Дружеството не събира и обработва данни за лица под 14 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина или до оттегляне на съгласието за обработване. След заличаване на профила Ви или успешно приключване, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

(4) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

 

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 6. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 7. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка като попълните формата за оттегляне на съгласие в Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст, и ни го изпратите по имейл.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

(5) Вие можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

(6) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

 

Право на достъп

Чл. 8. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Чл. 9. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 10. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено;
 • техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка като попълните формата за оттегляне на съгласие в Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст, и ни го изпратите по имейл.

(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(6) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

(7) С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(8) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 11. (1) Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

 

Право на преносимост

Чл. 12. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по имейл попълнена формата съгласно Приложение № 3 или искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла.

(3) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

 

Право на получаване на информация

Чл. 13. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 14. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 15. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 16. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни – виж списъка на обработващите данните. Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 17.Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Чл. 18. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

Чл. 19. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 20. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

 

 

Приложение № 1

 

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

 

 

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail)*:

 

До

Наименование

"Нимфенбург" ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ

204847443

Седалище и адрес на управление

гр. Русе 7000, бул. „Цар Освободител“ № 107

Адрес за кореспонденция

гр. Русе 7000, бул. „Цар Освободител“ № 107

Телефон

082/599 800

E-mail

office@bobozander.com

Уебсайт

bobozander.com

☐ Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:

☐ Всички предоставени от мен лични данни

☐ Само на тези данни …………………………………………………………….

за следните цели:

☐ Следните цели: …………………………………….

………………………………………………………….

☐ Всички цели

☐ Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

Приложение № 2

Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен

 

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail)*:

 

До

Наименование

Нимфенбург“ EООД

ЕИК/БУЛСТАТ

204847443

Седалище и адрес на управление

гр. Русе 7000, бул. „Цар Освободител“ № 107

Адрес за кореспонденция

гр. Русе 7000, бул. „Цар Освободител“ № 107

Телефон

082/599 800

E-mail

office@bobozander.com

Уебсайт

bobozander.com

 

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

Приложение № 3 – Искане за преносимост на лични данни

 

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail)*:

 

До

Наименование

Нимфенбург“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ

204847443

Седалище и адрес на управление

гр. Русе 7000, бул. „Цар Освободител“ № 107

Адрес за кореспонденция

гр. Русе 7000, бул. „Цар Освободител“ № 107

Телефон

082/599 800

E-mail

office@bobozander.com

Уебсайт

bobozander.com

 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

e-mail:

☐ Администратор – приемащ данните:

Наименование

                                                           

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД)

 

E-mail

 

API интерфейс

 

 

Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:

☐ XML

☐ JSON

☐ CSV

Друг:

 

Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/ на посочения от мен администратор:

☐На посочения e-mail или чрез API ………..

☐На физически оптичен или електронен носител (CD, DVD, USB) на Вашия адрес

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

Приложение № 4 –

Искане за коригиране на данни

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail*):

 

До

Наименование

Нимфенбург“ EООД

ЕИК/БУЛСТАТ

204847443

Седалище и адрес на управление

гр. Русе 7000, бул. „Цар Освободител“ № 107

Адрес за кореспонденция

гр. Русе 7000, бул. „Цар Освободител“ № 107

Телефон

082/599 800

E-mail

office@bobozander.com

Уебсайт

bobozander.com

 

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

………………

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

……………….

 

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

 

Клиентската регистрация в BOBOZANDER.COM Ви помага да пазарувате по-лесно. Като регистриран клиент получавате клиентска отстъпка в размер на 5% валидна за всички продукти.

Общи условия

Общи условия на онлайн магазин BOBOZANDER.com

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Нимфенбург“ EООД,  с ЕИК 204847443  с адрес на регистрация гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 107, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия BOBOZANDER.com, наричана по-долу „BOBOZANDER.com ” и доставчиците на стоки в нея.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Нимфенбург“ EООД
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 107
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 107
4. Данни за кореспонденция: България, гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 107,
 office@bobozander.com,  телефон 082 599 800

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. BOBOZANDER.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет http://www.bobozander.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от доставчиците в платформата стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да сключват с доставчици договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от доставчиците в платформата BOBOZANDER.com;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата BOBOZANDER.com електронни средства за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от доставчиците в платформата BOBOZANDER.com;
6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с доставчиците в платформата BOBOZANDER.com чрез интерфейса на страницата на BOBOZANDER.com, достъпна в Интернет;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата BOBOZANDER.com в Интернет;
8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
Чл. 4. Доставчиците в платформата BOBOZANDER.com организират доставянето на стоките и гарантират правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с доставчиците в платформата BOBOZANDER.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://www.BOBOZANDER.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, доставчикът в платформата BOBOZANDER.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора със съответния доставчик в платформата BOBOZANDER.com.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата BOBOZANDER.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата BOBOZANDER.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата BOBOZANDER.com.
(4) Чрез платформата BOBOZANDER.com се избира лицето, което ще извърши доставката на заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени в платформата BOBOZANDER.com и съгласно настоящите общи условия.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BOBOZANDER.COM

Чл. 7. (1) За да използва BOBOZANDER.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да премине през процедурата за „Бърза поръчка“ от сайта на Доставчика, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Регистрация" или „Вход чрез facebook“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Счита се, че Ползвателят е запознат с тези общи условия и ги приема, ако е преминал през процедурата за „Бърза поръчка“.
(4) Доставчикът на платформата BOBOZANDER.com потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика в платформата BOBOZANDER.com възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата BOBOZANDER.com стоки.
Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата BOBOZANDER.com по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в платформата BOBOZANDER.com или вход чрез facebook и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в платформата BOBOZANDER.com.
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата BOBOZANDER.com чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата BOBOZANDER.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка на съответните доставчици в платформата BOBOZANDER.com, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(7) Потвърждение на поръчката;

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчиците в платформата BOBOZANDER.com и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Доставката на поръчаните от Ползвателите стоки се извършва от избрания чрез платформата BOBOZANDER.com доставчик на съответната стока, за което Ползвателят се уведомява в момента на доставката.
(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в BOBOZANDER.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.
Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от доставчиците в платформата BOBOZANDER.com са определени в профила на всяка стока в платформата BOBOZANDER.com.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата BOBOZANDER.com и избраните от него доставчици в профила на всяка стока в платформата BOBOZANDER.com.
(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата BOBOZANDER.com и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата BOBOZANDER.com.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата BOBOZANDER.com преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата BOBOZANDER.com или електронна поща.
Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата BOBOZANDER.com имат право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на доставчиците в платформата BOBOZANDER.com цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.
Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 30 дни, считано от датата на приемане на стоката от избраните чрез платформата BOBOZANDER.com доставчици чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com на адрес http://bobozander.com/terms и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на http://bobzander.com/terms и в Приложение № 2 към тези общи условия.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
(3) Когато доставчикът в платформата BOBOZANDER.com не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред съответния доставчик чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, доставчикът, към който е извършено плащането възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен във случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) При избран способ на плащане - при доставка, с преглед и тест, потребителят може да упражни право си на отказ непосредствено пред длъжностното лице от куриерската фирма. В този случай, следва незабавно да му предаде стоката и заплати транспортните разходи за връщането й на доставчика.
(7) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(8) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес http://bobozander.com/contacts в платформата BOBOZANDER.com и в Приложение № 1 към тези общи условия.
(9) Когато доставчикът в платформата BOBOZANDER.com не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com.
(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до съответния доставчик чрез сайта на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com.
(3) Ако Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. (1) Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен доставчик в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, доставчикът в платформата BOBOZANDER.com организира доставката и предаването на стоката от съответния доставчик или дистрибутор в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 19
. Доставчика в платформата BOBOZANDER.com не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.
Чл. 20
. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 21. (1) Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата BOBOZANDER.com има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com.
(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата BOBOZANDER.com има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com.
Чл. 22. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата BOBOZANDER.com има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: http://bobozander.com /customer/account/forgotpassword/

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата BOBOZANDER.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.
(2) Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата BOBOZANDER.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата BOBOZANDER.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 24. Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com публикува тези общи условия на адрес http://bobozander.com/terms. заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 25. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата BOBOZANDER.com се прекратяват в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 26. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата BOBOZANDER.com се прекратяват в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата BOBOZANDER.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
Чл. 27. Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата BOBOZANDER.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 28. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата BOBOZANDER.com и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 29. Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 30. (1) Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com и избраните от него дистрибутори не носят отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на BOBOZANDER.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика в платформата BOBOZANDER.com.
(3) Доставчикът на платформата BOBOZANDER.com не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.
(4) Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата BOBOZANDER.com.
Чл. 31. (1) Доставчикът на платформата BOBOZANDER.com не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът на платформата BOBOZANDER.com не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 32. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът в платформата BOBOZANDER.com се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 33. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата BOBOZANDER.com и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 34. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 35. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 36. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 17.10.2016 г.

 

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
 
 (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
  
– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.

 

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

I. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 30 дни.

II. Срокът за отказ е 30 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на BOBOZANDER.com и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт BOBOZANDER.com.Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 30 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на www.bobozander.com

0 Вижте поръчката
1 Филтри

Вечната елегантност на официалните дамски рокли

               Изискани, елегантни и красиви – такива са съвременните жени, които могат да постигнат всичко, което решат. Техен верен помощник в нелеката задача да изглеждат перфектно от глава до пети по всяко време са официалните дамски рокли. От векове насам официалните дамски рокли подчертават женствеността и придават на силуета класа и стил. Актуалните модни тенденции само засилват ролята на роклята, която заема призовите места в гардероба на всяка жена. Финото усещане за елегантност и нежен полъх на женственост – единствено официалните дамски рокли постигат всичко това. И то никога не остава незабелязано.

Силата на официалните дамски рокли

              

Официалните рокли 1
Официалните рокли - каталог
Има само едно нещо, което не може да бъде лесно подминато – жените с рокли. Още повече жените с официални дамски рокли. Те привличат вниманието със своя силует и с креативното съчетание на цветове, те внушават класа с всяка своя стъпка и с всеки поглед. Основната причина за това са официалните дамски рокли. Нищо друго не подчертава женската фигура по такъв начин, че тя да не изглежда прекалено предизвикателна, но и да не бъде незабележима. Оригиналните кройки на официалните дамски рокли акцентират точно толкова, колкото е необходимо. Премерената им дължина позволява разкриването на женската красота, а разнообразните деколтета само подсилват общото внушение за усет и стил. Официалните дамски рокли неслучайно са предпочитаният, а на места и направо задължителният дрескод за специални събития от висок клас. Нищо друго не създава такова мигновено впечатление, както жените, облечени в официални дамски рокли с вкус и оригиналност.

               Официалните дамски рокли правят много неща за фигурата на една жена, но най-важното сред тях е, че я подчертават. Акцентът върху силуета е водещият тренд в последните десетилетия, защото именно той се откроява дори и отдалеч. Затова разнообразието от линии позволява на всяка жена при избора на официални дамски рокли да експериментира със себе си и да открие най-подходящата сред тях. Вталени или разкроени модели, симетрични или асиметрични линии, вариации на дължини и силуети – с официалните дамски рокли на BOBO ZANDER можете да изглеждате зашеметяващо. Защото силата се крие в самите вас, а ние ще ви помогнем да я покажете.

Нейно величество, дантелата

              

Официалните рокли 2
Официалните рокли - разгледай и поръчай!
Независимо дали избирате официални дамски рокли за специално събитие, или търсите запомнящо се облекло за ежедневната ви разходка, нейно величество дантелата със сигурност ще бъде част от него. Официалните дамски рокли се съчетават отлично с нея. Нейната фееричност и нежност я открояват сред останалите материи и я правят практически вечна в ерата на модните тенденции. Дантелата и официалните дамски рокли са класическа двойка, от онези, които не можете да си представите поотделно. Те така се допълват и създават такова силно впечатление заедно, че ние от BOBO ZANDER не можем да ги разделим. В нашите модели на официални дамски рокли дантелата винаги има дискретно, но много ефектно присъствие, което ще ви позволи да загатнете вашия стил и вашата класа.

               Най-впечатляващото място на дантелата при официалните дамски рокли е в областта на рамената и деколтето. Това не е случайно – флоралната дантела рисува красиви цветя върху кожата, без да скрива нежността и красотата на последната. Затова и често дантелата при официалните дамски рокли се използва за акцент върху друг вид плат, което придава неповторим елемент към цялата визия и коренно променя впечатлението от нея. Избирайки официални дамски рокли с дантела, вие можете да изглеждате елегантно и модерно по всяко време.

               Сходни на дантелата са и хитовите бродерии, които също намират място при официалните дамски рокли. Жените и цветята се допълват по неповторим начин, затова и най-естественият елемент от официалните дамски рокли е флоралният акцент. Независимо дали търсите официални дамски рокли за специално събитие, или искате да изглеждате зашеметяващо в ежедневието си, моделите на BOBO ZANDER ще озарят вашия силует и ще му придадат уникална красота и изящество. Нашите флорални бродерии при официалните дамски рокли имат дискретно, но ефектно присъствие. Те ще ви позволят да добавите цвят към умерените нюанси на облеклото и ще засилят впечатлението, което ще създадете. Като добавим към това и творческия елемент, заложен в бродерията при официалните дамски рокли, вече разполагате с пълен арсенал за покоряване на всякакви върхове. И всичко това – само с няколко официални дамски рокли!

Класата при официалните дамски рокли е преди всичко

              

Официалните рокли 3
Официалните рокли - всичко на едно място
Едно нещо жената никога не крие – своята талия. В тази точка при официалните дамски рокли се отразява походката, стойката и дрехата. Роклите, вталени или разкроени, винаги се въртят около нея. Сред множеството атрактивни решения за нейното подсилване, официалните дамски рокли разполагат с най-хитрото – коланите. Тяхната функция е изключително практична и заедно с това много елегантна. Дискретните колани в официалните дамски рокли на BOBO ZANDER оформят всеки силует по неповторим, изящен начин. Те помагат на дрехата да следва извивките на женското тяло, правейки мигновено впечатление със своите допълнително пришити камъни или панделки.

               Освен практични, коланите при официалните дамски рокли са и неизбежен моден аксесоар. Изработени от контрастна на останалата част от дрехата материя, те осигуряват креативни стилови съчетания, които подхождат идеално както на ежедневни, така и на официални събития. Така официалните дамски рокли всъщност стават практични и интересни. Комбинациите от меланжирани платове и кожени колани на BOBO ZANDER разчупват традиционните силуети и придават интересен вид дори на строго деловите облекла. Официалните дамски рокли с колани вталяват фигурата и я правят по-висока и по-стройна, което ги прави предпочитан вариант от жените, които искат да изглеждат, но и да се чувстват добре.

               Когато говорим за класа, няма как да пренебрегнем ролята на традицията. В сферата на официалните дамски рокли класически елемент са воланите. Макар че се свързват повече с английската висша мода, тяхното приложение е всъщност универсално. Воланите са начин да избягате от скуката, защото могат да намерят място навсякъде в официалните дамски рокли. Независимо дали са на ръкавите, или на талията, те вдъхват разчупеност и движение във всеки силует. Официалните дамски рокли с волани са всъщност официалните дамски рокли с най-висок клас, защото се изисква истинско майсторство да създадеш атрактивен акцент в същия цвят и нюанс като останалата част от роклята. В BOBO ZANDER ние го притежаваме, затова и нашите официални дамски рокли с волани провокират вниманието и създават запомнящо се впечатление.

               Независимо дали залагате на вталени официални дамски рокли, или предпочитате официални дамски рокли с разкроена линия, качеството и стилът имат значение. Защото всяка жена е красива, когато е добре облечена.

 

Вечната елегантност на официалните дамски рокли

Силата на официалните дамски рокли

Нейно величество, дантелата

Класата при официалните дамски рокли е преди всичко

Виж повече